منشی گری پزشکی

با گسترش روزافزون مراکز درمانی، نیاز به نیروی متخصصی که بتواند امور اداری این مراکز را راهبری کند بیش از پیش احساس می شود. فراگیرانی که در آموزشگاه اکسیر آموزش دوره منشی گری مراکز درمانی را فرامی گیرند قادر خواهند بود به سادگی امور جاری مراکز درمانی را اداره کنند و در شرایط برابر در اولویت انتخاب قرار گیرند. در این دوره آموزشی مفاهیمی از جمله امور بیمه گری، ترخیص بیمار، مهارت های ارتباطی، مدارک پزشکی و امور حقوقی آموزش داده می شود.


هزینه دوره: 1,540,000 تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98